REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ salus-expo.sklep.pl z dnia 1 września 2023 roku

Drogi użytkowniku,

Poniżej znajdziesz regulamin korzystania przez Ciebie ze Strony, zarówno jako gość jak i zarejestrowany użytkownik. Twoje wejście i korzystanie ze Strony traktowane jest jako bezwarunkowa zgoda na związanie się poniższym regulaminem oraz postanowieniami Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa. Strona dostarczana jest przez Salus Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Przemysłowa 4, 10-418 Olsztyn,  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  pod numerem KRS 0000711150, Regon 369116633. NIP 7393908288. Kapitał zakładowy: 100 000,00 ZŁ ,  Adres e-mail: sklep@salus.pl („Salus Expo”) jako usługa dla swoich obecnych i potencjalnych klientów oraz ich pracowników, chyba że co innego wynika z treści Strony. Regulamin obowiązuje na korzyść Salus Expo (zobacz: Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Jeżeli nie zgadzasz się z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie Strony.

Wyrażenie zgody na związanie się niniejszym Regulaminem oznacza, że posługują się Państwo językiem, w którym został on sporządzony w stopniu umożliwiającym jego pełne zrozumienie.

 

I.Definicje

Regulaminniniejszy regulamin korzystania ze Strony, w tym również Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa. 
Stronastrona internetowa pod adresem salus-expo.sklep.pl, której celem jest prezentowanie treści informacyjnych na temat produktów i usług Salus Expo® lub umożliwienie zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub świadczenia tychże Usług Elektronicznych lub zawarcie Umowy. 
Salus ExpoSalus Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Przemysłowa 4, 10-418 Olsztyn,  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  pod numerem KRS 0000711150, Regon 369116633. NIP 7393908288. Kapitał zakładowy: 100 000,00 ZŁ ,  Adres e-mail: sklep@salus.pl
Usługi ElektroniczneOznaczone usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Stronę lub w inny sposób z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przez Salus Expo zależne lub powiązane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Usług udostępnionymi na Stronie, inne niż udostępnienie Strony. 
Umowaoznaczona umowa zawarta poprzez Stronę pomiędzy użytkownikiem a Salus Expo, której przedmiot i treść oraz inne postanowienia wynikają z Ogólnych Warunków Umowy udostępnionych na Stronie. 

II.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje korzystanie przez użytkowników ze Strony, zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych lub świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Stronę, a także reguły dotyczące zawierania Umów.

 2. Firma Salus Expo uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana wchodzi w życie z datą publikacji na Stronie.

 3. Dostęp do Strony wymaga działającego połączenia z Internetem i posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej lub innej aplikacji do przeglądania zawartości Internetu na komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich czynności koniecznych do zapewnienia sobie dostępu do Strony oraz zapewnia, że wszelkie osoby mające dostęp do Strony poprzez łącze internetowe użytkownika, przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z niektórych zawartości Strony może wymagać od użytkownika posiadania oprogramowania osób trzecich.

 4. Wejście i korzystanie ze Strony oznacza zgodę użytkownika na związanie się postanowieniami Regulaminu. Zgoda ta oznacza, że są Państwo albo a) w wieku 16 lat lub więcej, albo b) poniżej 16 roku życia i korzystają Państwo ze Strony pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu na Państwa rzecz. Jeżeli mają Państwo mniej niż 16 lat i nie znajdują się Państwo pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, korzystanie z niniejszej Strony jest zabronione. Jeżeli są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci poniżej 16 lat, są Państwo w pełni odpowiedzialni za korzystanie ze Strony przez dziecko, w tym wszelkie zobowiązania pieniężne zaciągnięte przez dziecko jak również inne działania dziecka, powodujące odpowiedzialność prawną.

 5. Jeżeli Salus Expo ustali, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało swoje dane osobowe poprzez Stronę, będziemy postępować zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa dostępną na Stronie.

III. Zawartość Strony

 1. Poprzez Stronę Salus Expo może dostarczać użytkownikom następującą zawartość:

  1. informacje na temat produktów i usług Salus Expo® oraz inne informacje i materiały według uznania Salus Expo;

  2. informacje na temat Usług Elektronicznych świadczonych poprzez Stronę lub sposobu zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych;

  3. zawieranie Umów;

  4. wszelką inną zawartość według własnego uznania Salus Expo.

 2. Zawartość znajdująca się na Stronie jest dostarczana do wglądu lub korzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem, niemniej jednak niekoniecznie odzwierciedla ona opinie, oświadczenia lub zapewnienia Salus Expo.

 3. Zawartość strony może być w każdym czasie usunięta, zmieniona, tymczasowo lub stale zablokowana, opóźniona lub w inny sposób ograniczona przez Salus Expo, według własnego uznania i bez konieczności informowania użytkownika, a także bez względu na przyczynę.

 4. O ile nie wskazano inaczej, większość produktów i usług wyświetlana na Stronie jest dostępna bezpośrednio lub pośrednio od Salus Expo. Salus Expo dołoży należytej staranności, aby wyświetlane produkty i usługi oraz ich opis były rzetelne i poprawne.

 5. Salus Expo nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do poprawności, dostępności lub kompletności zawartości Strony, w szczególności odnośnie cen, wyglądu zewnętrznego, specyfikacji, rozmiarów, dostępności i usług towarzyszących. Zawartość Strony może zawierać techniczne nieścisłości i błędy typograficzne.

 6. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, tak aby mogli Państwo uzyskać więcej informacji na temat produktów lub usług dostępnych na Stronie oraz uzyskać inne informacje. Linki te dostarczane są jedynie jako ułatwienie i ich obecność na Stronie nie oznacza, że strona internetowa, do której te linki się odnoszą zawiera treści dostarczane przez Salus Expo, lub że Salus Expo posiada jakiekolwiek związki z podmiotami obsługującymi te strony internetowe.

 7. Użytkownik i Salus Expo uzgadniają, że Salus Expo nie są odpowiedzialne za dostępność lub zawartość stron internetowych, do których odnoszą się linki znajdujące się na Stronie.

 8. Rejestracja konta użytkownika nie jest konieczna do wyświetlania zawartości Strony. Usługi Elektroniczne lub zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umów może być dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

 9. Wysłanie formularzy lub jakakolwiek komunikacja z Salus Expo poprzez Stronę wymaga Państwa wcześniejszej zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiednich „check-box-ów” i kliknięcia przycisku „Wyślij” lub innego podobnego, a także wyrażenia innych zgód, jakich Salus Expo może wymagać, w szczególności na związanie się Ogólnymi Warunkami Usług Elektronicznych lub Ogólnymi Warunkami Umowy.

 10. Wysyłanie formularza lub jakakolwiek komunikacja z Salus Expo poprzez Stronę nie prowadzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy, chyba że co innego wynika z Ogólnych Warunków Usług Elektronicznych lub Ogólnych Warunków Umowy.

 11. W formularzu lub jakiejkolwiek komunikacji z Salus Expo poprzez Stronę użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Salus Expo informacje, w tym dane osobowe, w zależności od celu danego formularza lub komunikacji, zgodnie z instrukcjami na Stronie.

 12. Salus Expo zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji dostarczonych przez użytkownika w formularzu lub jakiejkolwiek komunikacji. Salus Expo może jednak ujawnić te informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa lub ostatecznej decyzji właściwego organu lub prawomocnego orzeczenia sądu, albo informacje te stały się jawne. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy ujawniania informacji pracownikom lub innym osobom zaangażowanym w świadczenie Usług Elektronicznych, wykonanie Umowy lub funkcjonowanie Strony.

 13. W przypadku Usług Elektronicznych świadczonych bezpłatnie lub Umów przewidujących bezpłatne świadczenie po stronie Salus Expo, Salus Expo może uzależnić świadczenie do wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z promocją produktów i usług Salus Expo® i otrzymywania niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Salus Expo. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednak uniemożliwia świadczenie.

IV.Rejestracja konta użytkownika

 1. Dostęp do niektórych zawartości Strony może wymagać od użytkownika rejestracji konta użytkownika i w związku z tym przekazania Salus Expo określonych informacji, w tym danych osobowych. Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe, pełne i aktualne informacje podczas rejestracji konta użytkownika. Rejestracja konta użytkownika lub rejestracja dostępu jest co do zasady bezpłatna.

 2. Rejestracja konta użytkownika może zostać dokonana z wykorzystaniem istniejącego konta użytkownika na innych, wskazanych przez Salus Expo stronach internetowych lub poprzez konta u dostawców innych usług. Użytkownik wybierając ten sposób rejestracji, upoważnia Salus Expo do dostępu do tych danych i ich wykorzystania do rejestracji konta użytkownika.

 3. Rejestracja dostępu dokonywana jest każdorazowo i dotyczy jednorazowego dostępu do określonej zawartości Strony bez utworzenia konta użytkownika.

 4. W przypadku wybrania lub podania podczas rejestracji przez użytkownika nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji, użytkownik zobowiązany jest traktować te informacje jako informacje poufne oraz ich nie ujawniać osobom trzecim. Konto użytkownika jest kontem prywatnym, w związku z czym użytkownik nie jest uprawniony do upoważniania innych osób do korzystania z jego konta użytkownika, ani udostępniania tym osobom jakichkolwiek informacji związanych z posiadanym kontem użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Salus Expo o jakimkolwiek nieuprawnionym logowaniu lub dostępie do konta użytkownika.

 5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby każdorazowo przed zamknięciem okna przeglądarki lub opuszczeniem Strony, wylogować się z konta użytkownika.

 6. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy logowaniu się do konta użytkownika w miejscach publicznych lub poprzez sieć publiczną lub na urządzeniu należącym do osoby trzeciej.

 7. Salus Expo jest uprawniony do dezaktywacji dostępu, konta użytkownika, nazwy użytkownika lub hasła, w przypadku żądania złożonego przez użytkownika danego konta użytkownika lub w każdej chwili według uznania Salus Expo, bez podawania przyczyn, zwłaszcza w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu.

V.Prawa i obowiązki Salus Expo

 1. Salus Expo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, dostępność i poprawność informacji zawartych na Stronie, jak również za (1) jakikolwiek nieuprawniony dostęp do serwerów, na których znajduje się Strona lub dane osobowe lub informacje finansowe użytkownika; lub (2) jakiekolwiek przerwy lub brak transmisji danych na lub ze Strony; lub (3) jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie, błędy lub inne programy albo działania o szkodliwym charakterze, które mogą zostać przesłane lub dokonane z wykorzystaniem Strony przez osoby trzecie. Salus Expo nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe, do których linki znajdują się na Stronie; lub (4) jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez atak typu „ddos” lub inne szkodliwe działanie lub zawartość, która może negatywnie wpłynąć na Państwa komputer, oprogramowanie, dane lub inną zawartość o poufnym charakterze, wynikłą z korzystania przez Państwa ze Strony lub jakiejkolwiek usług dostępnej na Stronie lub poprzez Stronę, w tym pobrane pliki, a także stronę internetową, do której linki znajdują się na Stronie. Powyższe ograniczenia są skuteczne w najszerszym możliwym i dopuszczalnym prawnie zakresie, w szczególności nie obejmują szkód wywołanych umyślnym działaniem Salus Expo lub jej pracowników, lub ich rażącym niedbalstwem.

 2. Użytkownik i Salus Expo uzgadniają, że Salus Expo nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę wynikłą z korzystania przez użytkownika ze Strony. Takie ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne w najszerszym możliwym i dopuszczalnym prawnie zakresie, w szczególności nie obejmuje szkód wywołanych umyślnym działaniem Salus Expo lub jej pracowników, lub ich rażącym niedbalstwem. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności następuje z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Usług Elektronicznych lub Ogólnych Warunków Umowy.

 3. Salus Expo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia podczas korzystania przez Państwo ze Strony, a wynikające z:

  1. niepoprawnego funkcjonowania Państwa przeglądarki internetowej;

  2. niepoprawnego funkcjonowania połączenia internetowego;

  3. aktywności osób trzecich;

  4. innych przyczyn, za które Salus Expo nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Salus Expo jest uprawniony do odebrania użytkownikowi dostępu do Strony, w razie:

 5. naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu;

 6. naruszenia przez użytkownika postanowień Ogólnych Warunków Usług Elektronicznych lub Ogólnych Warunków Umowy;

 7. korzystania przez użytkownika ze Strony z naruszeniem prawa.

 8. Salus Expo jest uprawniony do dokonywania uaktualnień, napraw oraz prac konserwacyjnych na Stronie oraz infrastrukturze technicznej i tymczasowo blokować dostęp do Strony na czas potrzebny do przeprowadzenia prac, o których mowa wyżej. Informacja o blokadzie dostępu zostanie wyświetlona na Stronie.

 9. Salus Expo nie jest zobowiązany do potwierdzania przyjęcia ani odpowiadania na komunikację użytkownika wysłaną do Salus Expo poprzez Stronę. Brak potwierdzenia nie rodzi wobec Salus Expo jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez użytkownika.

 10. Zawartość Strony ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym powoływanie się na zawartość Strony następuje wyłącznie na ryzyko użytkownika. Salus Expo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości Strony w jakikolwiek sposób przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę.

 11. Salus Expo ma prawo kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie lub drogą mailową celem uzyskania dalszych informacji od użytkownika, niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy lub świadczenia Usług Elektronicznych.

 12. Salus Expo jest uprawniony również do kontaktowania się z użytkownikiem drogą mailową celem uzyskania oceny Usług Elektronicznych lub innej zawartości udostępnionej na Stronie.

VI.Prawa i obowiązki użytkownika

 1. W komunikacji pomiędzy Państwem a Stroną, jesteście Państwo zobowiązani do przekazywania prawdziwych, kompletnych informacji, w tym danych osobowych.

 2. Zobowiązują się Państwo do naprawienia szkody oraz zwolnienia Salus Expo, pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników oraz członków organów reprezentujących spółkę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z (1) naruszenia przez Państwa Regulaminu; lub (2) roszczeń z tytułu naruszenia lub ograniczenia praw autorskich, prawa własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich przez Zawartość Użytkownika; lub (3) Państwa aktywności w tym zaniechań, w związku ze Stroną.

 3. Użytkownik jest świadomy ryzyk związanych z korzystaniem ze Strony oraz ogólnie z Internetu i przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tym związaną. Strona ze swoją zawartością jest dostarczana „w stanie jakim jest” lub „w stanie jakim jest dostępna”, bez żadnych zapewnień, czy to dorozumianych czy przewidzianych prawem. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym prawem Salus Expo pracownicy, zleceniobiorcy, pełnomocnicy oraz członkowie organów reprezentujących spółkę, nie ponoszą odpowiedzialności za dostarczoną Stronę.

 4. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać w szczególności poniższych czynności:

  1. uniemożliwiać lub utrudniać innym użytkownikom korzystania ze Strony, w szczególności poprzez działalność „hakerską” lub prowadzące do zniszczenia Strony;

  2. korzystać ze Strony lub z jej zawartości w celach sprzecznych z prawem;

  3. wyrażać lub sugerować w swojej aktywności na Stronie, że pochodzi ona od Salus Expo;

  4. dodawać lub przesyłać na Stronę materiały lub informacje, które są (i) przedmiotem ochrony prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa lub informacjami niejawnymi, chyba że użytkownik jest uprawniony to podejmowania tego typu czynności; (ii) sprzeczne z prawem, obsceniczne, zniesławiające, obraźliwe, grożące, oszukańcze, pornograficzne, prześladujące, nawołujące do przestępstwa, naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje lub naruszające prawa własności intelektualnej Salus Expo lub osób trzecich lub inne prawa; (iii) nacelowane na wiktymizację, prześladowanie lub dyskryminację jednostek lub   ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, religię, rasę, płeć lub orientację seksualną; lub (iv) nieujawnione do informacji publicznej i dotyczą osoby fizycznej lub osoby prawej, bez stosownego upoważnienia tej osoby;

  5. podejmować aktywności spamerskie, flooderskie, phisingowe, lub inne służące nielegalnemu zbieraniu informacji;

  6. przesyłać oprogramowanie lub inne materiały zawierające szkodliwy kod, w tym wirusy, konie trojańskie i inne;

  7. modyfikować, dostosowywać, udzielać sublicencji, tłumaczyć, sprzedawać, reprogramować, dekompilować lub rozmontowywać jakąkolwiek część Strony;

  8. usuwać jakiekolwiek oznaczenie ochrony prawnej, w tym prawnoautorskiej i prawa ochronnego na znak towarowy, zawartych na Stronie;

  9. stosować „framing” lub „mirroring” Strony bez pisemnej zgody Salus Expo;

  10. zbierać informacje na temat osób odwiedzających Stronę;

  11. korzystać ze Strony w sposób, który może wywołać szkodę po stronie Salus Expo lub naruszyć interesy Salus Expo;

  12. podszywać się pod Salus Expo lub pracownika Salus Expo, innego użytkownika lub jakąkolwiek osobę lub podmiot (w tym poprzez używanie podobnych adresów e-mail lub nazw powiązanych z daną osobą lub podmiotem);

  13. przesyłać lub powodować przesył jakichkolwiek informacji reklamowych lub promocyjnych, w tym spamu, tzw. łańcuszków lub innych podobnych działań.

  14. podejmować wszelkie inne działania, powodujące ograniczenia lub uniemożliwienie korzystania ze Strony przez inne osoby, lub, w ocenie Salus Expo, mogące wywołać szkodę Salus Expo lub innym osobom, lub narazić ich na odpowiedzialność.

VII. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oraz ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa [link].

VIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie oprogramowanie, zawartość i funkcjonalności Strony (w tym w szczególności informacje, teksty, prezentacje, obrazy, filmy i dźwięki, projekt, wybór i układ tych elementów), w tym teksty, grafika, logotypy, ikony, obrazy, klipy audio i wideo oraz oprogramowanie, stanowią własność Salus Expo lub są przedmiotem licencji udzielonej Salus Expo oraz mogą stanowić przedmiot ochrony międzynarodowego prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy, patentu, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub przedmiot ochrony innego prawa własności intelektualnej.

 2. Niniejszy Regulamin upoważnia użytkownika do korzystania ze Strony wyłącznie dla celów osobistych, a nie dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie mogą jednak Państwo w żadnym wypadku dokonywać reprodukcji, kopiować, dystrybuować, publikować, pobierać, przechowywać lub przesyłać jakiejkolwiek zawartości Strony, za wyjątkiem:

 3. tymczasowego przechowywania kopi tejże zawartości przez urządzenie użytkownika, w związku z wejściem i korzystaniem ze Strony przez użytkownika.

 4. automatycznego przechowywania plików pozyskanych przez przeglądarkę internetową w celu zwiększenia komfortu korzystania ze Strony;

 5. pobrania i wydrukowania przez użytkownika jednej kopii podstron Strony dla użytku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez możliwości dalszej reprodukcji, publikacji czy dystrybucji;

-chyba że Ogólne Warunki Usług Elektronicznych lub Ogólne Warunki Umowy stanowią inaczej.

 1. Użytkownik nie może w szczególności:

 2. modyfikować kopii jakiejkolwiek zawartości Strony;

 3. korzystać z grafiki, fotografii, filmów lub sekwencji dźwiękowych bez powiązania z tekstem, przy którym się znajdują;

 4. usuwać lub zmieniać jakiekolwiek oznaczenie ochrony danej zawartości prawem autorskim, prawem ochronnym z rejestracji znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej na kopiach zawartości Strony.

 5. W sytuacji, gdy użytkownik drukuje, modyfikuje, kopiuje lub umożliwia innej osobie dostęp do Strony lub korzysta w inny sposób ze Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu, traci on prawo do korzystania ze Strony i musi w takim wypadku zwrócić Salus Expo lub zniszczyć wszelkie kopie zawartości znajdującej się na Stronie.

 6. Żadne prawo do Strony lub jej zawartości nie przechodzi na użytkownika, a wszystkie prawa wyraźnie nie przyznane użytkownikowi należą do Salus Expo. Korzystanie ze Strony w sposób inny niż opisany w niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie Regulaminu oraz może stanowić naruszenie praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy lub innych praw.

 7. Zbiór (w znaczeniu doboru, układu i połączenia) zawartości na Stronie stanowi wyłączną własność Salus Expo i jest chroniony prawem autorskim.

 8. Strona może zawierać dodatkowe informacje o prawach dotyczących poszczególnych zawartości Strony, których warunki muszą być przestrzegane przez użytkownika.

 9. Nazwy, nazwy handlowe, logotypy, znaki usługowe, znaki towarowe, tzw. tradedress są niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Salus Expo sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 

IX.Zawartość pochodząca od użytkownika

 1. W trakcie korzystania ze Strony, użytkownik może mieć możliwość zamieszczania na Stronie komentarzy, opinii, tekstów lub pomysłów; wysyłać wiadomości do Salus Expo lub innych użytkowników; zamieszczać pliki audio lub filmy; lub dostarczać różnego rodzaju inną zawartość Strony (dalej jako „Zawartość Użytkownika”). Użytkownik wyraża zgodę, aby taka Zawartość Użytkownika była dostępna publicznie oraz nie zastrzega, aby Zawartości Użytkownika miała charakter prywatny, poufny lub chroniony prawem. W zamian za bezpłatny dostęp i korzystanie ze Strony, Użytkownik udziela Salus Expo nieodwołalnej, bezpłatnej i nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z Zawartości Użytkownika oraz rozporządzania nią w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności rozpowszechniania, publikowania, reprodukowania, zwielokrotniania, wyświetlania, wprowadzania do obrotu, usuwania i kopiowania bez względu na formę i rodzaj nośnika. Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na tworzenie przez Salus Expo opracowań Zawartości Użytkownika oraz korzystania z nich i rozporządzania nimi („Licencja Użytkownika”).

 2. Użytkownik wyraża zgodę, aby Zawartość Użytkownika była publikowana na innych stronach Salus Expo. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Salus Expo swoich autorskich praw osobistych oraz wyraża zgodę na dokonywania przez Salus Expo jakichkolwiek zmian lub modyfikacji Zawartości Użytkownika.

 3. Użytkownik zapewnia, że nie będzie wprowadzał w błąd ani Salus Expo ani innych użytkowników Strony, w szczególności poprzez wprowadzone informacje lub dane, co do pochodzenia Zawartości Użytkownika.

 4. Wprowadzając Zawartość Użytkownika, użytkownik zapewnia i oświadcza, że posiada pełnię praw do tejże Zawartości Użytkownika na zasadzie wyłączności, ma prawo udzielić Licencji Użytkownika zgodnie z powyższymi postanowieniami oraz Zawartość Użytkownika nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać Zawartości Użytkownika zawierającej wizerunek, dane osobowe, głos lub inne cechy charakterystyczne dla osoby trzeciej bez zgody tej osoby. Zawartość Użytkownika nie będzie naruszać również innych postanowień Regulaminu.

 5. Jeżeli Zawartość Użytkownika zawiera wizerunek, dane osobowe, głos lub inne cechy charakterystyczne użytkownika, wprowadzając tą Zawartość Użytkownika na Stronę, Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Salus Expo tychże informacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, chyba że dopuszczalność odwołania zgody wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 6. Salus Expo zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika bez uprzedzenia i bez uzasadniania oraz według własnego uznania. Niemniej jednak Salus Expo nie jest zobowiązany do monitorowania zawartości Strony.

 7. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny prawnie za Zawartość Użytkownika, w szczególności za jej legalność, rzetelność i prawdziwość.

 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

X.Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od zaistnienia problemu – w formie elektronicznej na adres email: sklep@salus.pl lub listownie na adres Salus Expo. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, nazwę (jeżeli dotyczy) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Dotyczy to między innymi daty oraz rodzaju wystąpienia nieprawidłowości.

 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.

 4. Spory pomiędzy konsumentami a Salus Expo nie podlegają pozasądowemu rozwiązywaniu sporów z konsumentami.

 5. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Salus Expo z użytkownikiem wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności, chyba że Regulamin stanowi wyraźnie inaczej.

 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne wobec użytkownika, wyrażają Państwo zgodę, aby takie postanowienie zostało zastąpione ważnym lub skutecznym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla pierwotną wolę stron, i wraz z pozostałą częścią Regulaminu regulować będą sposób korzystania ze strony przez użytkownika.

 7. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.

 8. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem poddane zostają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, właściwych ze względu na siedzibą Salus Expo, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Akceptowane metody płatności – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 10. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 7 do 30kg wynosi 28  zł, powyżej 30 kg – 56  zł .Przesyłki  realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (przesyłki powyżej 7 kg) lub Inpost (przesyłki do 7 kg).Czas realizacji zamówień:  zamówienie złożone do 12.30-tej – wychodzi w ten sam dzień i powinno być na drugi dzień, max 48 h.

 11. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

  imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp

 12. Cel i czas przetwarzania danych.

  Cel 🡪 Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych „

  Czas 🡪 Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 13. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

 14. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

 15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 16. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 17. W celu zwrócenia zakupionego towaru Klient powinien w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu zakupu.Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanego towaru.  W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 18. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta